Street Law

Projekat Street Law, sprovodi nevladina organizacija Communication for Social Development – CSD iz Gračanice u saradnji sa američkom Ambasadom. Projekat za cilj ima podizanje svesti šire javnosti o važnosti poznavanja svojih prava i pravnog sistemana Kosovu, ali i o važnosti korišćenja tih prava na svim nivoima.
Na ovaj način CSD podstiče izgradnju kapaciteta pojedinaca ali i konkretnih ciljnih grupa (učenika srednjih škola) na područiju opština Gračanica, Klokot, Ranilugi Parteš. Osim gore navedenog, radi se intenzivno na uključivanju civilnog društva u promociju građanskih vrednosti i prava, kako na lokalnom tako i na centralnom nivou, a posebna ciljna grupa projekta su mlade žene iz takozvanih neformalnih grupa žena na područiju opština Gračanica, Klokot, Ranilug i Parteš.

“Street Law” je praktičan i poseban edukativni program koji se tiče zakona, demokratije i ljudskih prava. Kroz svoju filozofiju i svoj program, “Street Law” omogućava da se demokratski principi transformišu u realnost preko delovanja građana. “Street Law” program se ne završava u učionici. Polaznici stiuču osnovna znanja koja mogu da koriste u svakodnevnom životu.

Please follow and like us:

Postavi komentar

*
* (neće biti objavljen)