Arhiva, Vesti

USAID/ATRC objavljuje konkurs za podnošenje predloga projekata

USAID/ATRC objavljuje Zahtev za podnošenje prijava (ZPP), u okviru projekta pod nazivom „Povećanje sveti i učešća građana u pravosudnom sistemu“, koji realizuje Centar za Obuku i Resurse u Zastupanju (ATRC), a koji finansira Agencija Sjedinjenih Država za Međunarodni Razvoj (USAID). Kroz ovaj ZPP, USAID/ATRC će održati info sesiju o dodeli grantova za lokalne nevladine organizacije u III krugu grantova, koje su registrovane na osnovu kosovskog Zakona o slobodi udruživanja u nevladine organizacije na celom Kosovu.

Na link ispod možete preuzeti kompletan paket ZPPa, na tri jezika:

Albanski jezik: http://www.advocacy-center.org/Contents/shqip/ATRC-USAID_RFA-III.htm
Srpski jezik: http://www.advocacy-center.org/Contents/srpski/ATRC-USAID_RFA-III.htm
Engleski jezik: http://www.advocacy-center.org/Contents/ATRC-USAID_RFA-III.htm

—————————————————————————–

USAID/ATRC lanson “Ftesën për Aplikim (FPA)” në kuadër të projektit “Ngritja e vetëdijes së qytetarëve dhe pjesëmarrjes në sistemin e drejtësisë”, që implementohet nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC) dhe financohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Përmes kësaj FPA-je, ATRC fton organizatat vendore, të regjistruara sipas Ligjit të Kosovës për Lirinë e Asocimit në Organizatat Joqeveritare, të aplikojnë për raundin e tretë të granteve.

Në linkun e mëposhtëm mund të shkarkohet pakoja e plotë e FPA-së, në tri gjuhët:

Gjuhë shqipe: http://www.advocacy-center.org/Contents/shqip/ATRC-USAID_RFA-III.htm
Gjuhë serbe: http://www.advocacy-center.org/Contents/srpski/ATRC-USAID_RFA-III.htm
Gjuhë angleze: http://www.advocacy-center.org/Contents/ATRC-USAID_RFA-III.htm

—————————————————————–

USAID/ATRC launches Request for Applications (RFA), within project “Increasing Citizens’ Awareness and Participation in the Justice System”, implemented by Advocacy Training Resource Center (ATRC), and funded by the United States Agency for International Development (USAID). Through this RFA, USAID/ ATRC will conduct a grant competition for round III of grants for local organizations that are registered under Kosovo Law on Freedom of Association in Non-Governmental Organizations throughout Kosovo.

In the link below you can download the full package of RFA, in three languages:

Albanian language: http://www.advocacy-center.org/Contents/shqip/ATRC-USAID_RFA-III.htm
Serbian language: http://www.advocacy-center.org/Contents/srpski/ATRC-USAID_RFA-III.htm
English language: http://www.advocacy-center.org/Contents/ATRC-USAID_RFA-III.htm

Advocacy Training and Resource Center (ATRC)