O našoj organizaciji

Pogledajte video

Pusti

Gračanica (Kosovo)

NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD)

NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) iz Gračanice je nepartijska, nezavisna, neprofitna, lokalna organizacija osnovana 2001. godine sa glavnim ciljem da promoviše i radi na izgradnji civilnog društva, na razvoju omladine, na zastupanju prava osoba sa invaliditetom, na integraciji marginalnih grupa u društvo, na povezivanju lokalnih institucija i lokalnog građanstva i promociji procesa povratka i dijaloga. Naši direktni korisnici su: manjinske zajednice, Srbi i Romi, omladina i osobe sa invaliditetom.

0

Implemtirainih projekata

0

Seminara i treninga

0 +

Sastanaka

Aktivnosti CSD-a su usmerene ka osnaživanju NVO sektora tako što pružamo tehničku podršku i informišemo, edukujemo građane i radimo na promociji i zastupanju civilnog društva u javnosti. Takođe, radimo na umrežavanju nevladinih organizacija i na koordinisanju nevladinih organizacija u zajedničkim projektima. Obezbeđujemo usluge kao što su javno informisanje, produkcija radio i video materijala,promocija dijaloga i procesa pomirenja među zajednicama na Kosovu, pružamo informacije raseljenim licima i edukujemo mlade.

CSD ima snažnu tendenciju da civilno društvo bude prihvaćeno kao konstruktivan strateški partner u svojoj zajednici, a sve u cilju rešavanja problema. Trudimo se i da civilni sektor zajedno sa donosiocima odluka bude bitan učesnik u svim aktuelnim društveno-političkim procesima.

Radeći širom Kosova, razvijali smo model koji ima za cilj da podstakne mlade u pronalasku određenog načina na koji bi učestvovali u procesu donošenja odluka. Suočavajući se sa različitim izazovima i aktivno tražeći najbolja rešenja, pre svega za mlade, razvijali smo nove komponente programa naših projekata.

Posebnu pažnju obraćamo na razvijanje odnosa sa lokalnom zajednicom koji počiva na razumevanju zajednice, svih njenih specifičnosti, ali i na uključivanju svih relevantnih učesnika u zajednici (lidera, predstavnika lokalne samouprave, civilnog sektora).

Ostvarivanje ovakve saradnje između svih pomenutih učesnika, gde su moć i odgovornost u procesima odlučivanja podeljene, vodi uspešnoj tranziciji koja će stvoriti otvoreno, multietničko i moderno demokratsko društvo.

Iskustvo je na našoj strani

20 godina kroz brojeve

Komunikacija za razvoj društva (CSD) potencira pozitivne promene za razvoj društva. Posle više od dvadeset godina mnoge ideje su pretvorene u dela, a mnoge još uvek čekaju.

20g

Upoznajte nas

Naš tim je dugo godina zajedno sa puno iskustva u nevladinom sektoru

Aleksandar Velić

Finansijski menadžer

Finansijski menadžer

Bojana Manitašević

Koordinatorka na terenu

Koordinatorka na terenu

Rajko Jovanović

Terenski koordinator

Terenski koordinator

Ivan Nikolić

Direktor

Direktor CSD Kosovo