Arhiva, Vesti

Poseta organizacijama u Peći i Prizrenu

Na inicijativu članova mreže „Aktivni južni centar“, a u saradnji sa NVO „Komunikacija za razvoj društva“-CSD i kancelarijom Olof Palme International Center-a u Prištini, 14. septembra, organizovana je poseta organizacijama Sury Visioni, Kosova Democratic Institute i EC Ma Ndryshe.

Članovi mreže „Aktivni južni centar“ sa kojima CSD sarađuje u okviru projekta „Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu“ podržanog od strane Olof Palme International Center-a, sa kancelarijom u Prištini, došli su na inicijativu da posete partnerske organizacije CSD-a i OPIC-a, koje već godinama aktivno i uspešno rade na teritoriji opštine Peć, Prizren i Priština.

Poseta je organizovana u cilju upoznavanja i razmene iskustava, sa akcentom na uključenje u procese donošenja odluka, kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou.Članovi mreže su imali priliku da čuju kako i na koji način su se pomenute organizacije izdigle i postale ozbiljni akteri u procesima donošenja odluka. Izazovi sa kojima su se susretali, a i danas se susreću, ih nisu nimalo pokolebali jer su od početka verovali u svoj cilj. Ono što im u velikoji meri daje snagu za budući rad, osim toga što zaista veruju u ono što rade, jeste svakako i članstvo ovih organizacija kojim se mogu pohvaliti.

Ovakva vrsta posete je odlična prilika da se od iskusnih i uspešnih organizacija civilnog društva čuje i nauči puno. Takođe, ovo je bila dobra prilika i za međusobno upoznavanje, kao i razmenu informacija i ostvarivanja kontakata za neke zajedničke aktivnosti u budućnosti.