Arhiva, Vesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Predstavnici organizacija civilnog društva iz opštine Gračanica najoštrije osuđuju učestalu pojavu međuetničkih incidenata koji utiču na bezbednost i slobodu Srba u Gračanici i okolini.

Događaj koji se desio preksinoć u Gračanici, tokom kojeg je mladić pretučen pod nerazjašnjenim okolnostima i bez ikakvog valjanog razloga, a uz obrazloženje napadača da je mladić „povredio privatni posed“ je apsurd koji se često ponavlja i podseća na unapred osmišljen scenario izazivanja incidenata koji očigledno imaju etnički karakter. Ovakvi događaji potvrđuju da se članovi srpske zajednice, čak ni u mestima u kojima pretežno žive Srbi, ne mogu osećati bezbedno. Bahatost nasilnika koji su pretukli mladića je nedopustiv u današnjem društvu i svi moramo osuditi taj čin. Naime, čak i da je mladić napravio neko delo povrede lične imovine, neophodno je poštovati Zakon i pravo i prijaviti istog nadležnim institucijama, a ne bahato „uzeti stvar u svoje ruke“ i nasrnuti na mlade ljude na ulici.

Po ko zna koji put, rad odgovornih institucija se pokazao kao neadekvatan i pristrasan. Poražavajuća je i činjenica da je od strane odgovornih osoba u policijskoj stanici u Gračanici, ovaj jednostrani i etnički baziran napad deklarisan kao „tuča“ u kojoj podjednaku odgovornost imaju obe strane, iako je poznato da su napadači sa namerom došli na mesto događaja i zaustavili troje mladih ljudi na putu ka svojim kućama. Smatramo da je izuzetno važno da se stvari nazovu pravim imenom, jer je ovo eklatantan primer etnički motivisanog napada koji može imati znatno šire posledice, od onoga što su policajci u Policijskoj stanici Gračanica ocenili običnom tučom. 

Ovom prilikom organizacije civilnog društva izražavaju ozbiljnu zabrinutost povodom trenutne bezbednosne situacije u Gračanici i apeluju na sve nadležne institucije da se što hitnije uključe u rešavanje ovog jako ozbiljnog pitanja. Osim ovog saopštenja, pokrenućemo i inicijativu za preispitivanje nemilog događaja i utvrđivanje tačnih činjenica, sa posebnim akcentom na to da će se tražiti od Policijskog inspektorata da utvrdi jesu li policijski službenici koji su se bavili ovim slučajem savesno i profesionalno obavljali svoju dužnost i da svi odgovorni pojedinci budu kažnjeni.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Representatives of Gračanica/Gracanice Municipality CSO’s strongly condemn frequent inter-ethnic incidents that affect the security and freedom of Serbs in Gračanica/Gracanice and surrounding areas.

The event that took place previous night in Gračanica/Gracanice when a young man was beaten under unexplained circumstances and without any valid reason, with attackers justifying that the young man was “trespassed private property”, is a frequently occurring absurdity that is reminding on premeditated scenario of causing incidents that obviously have an ethnic character. Such events confirm that members of Serbian community, even in Serb-majority areas, cannot feel safe. The arrogance of the attackers who have beaten the young man is unacceptable in modern society and we all must condemn that act. Namely, even if the young man had committed some act of trespassing private property, the law should have been respected and he should have been reported to competent authorities, without them arrogantly “taking the matter into their own hands” and assaulting young people on the street.          

For who knows how many times, work of responsible institutions has proven to be inadequate and biased. The fact that some responsible persons in Gračanica/Gracanice Police Station have classified this unilateral and ethnically motivated attack as “fight” in which both sides have equal responsibility is devastating, although it is known that the attackers came to the place of events with intent and stopped three young persons who were heading home. We consider it is very important that the matters are called the real name and all responsible persons punished.     The Civil Society Organizations hereby express their serious concern over current security situation in Gračanica/Gracanice and call upon all competent institutions to urgently get involved in resolving this very serious matter. In addition to the announcement, we will launch an initiative for review of the unfortunate event and establishment of correct facts, with a particular emphasis that the Police Inspectorate will be requested to establish if police officers who dealt with the case have performed their duties consciously and professionally.

KOMUNIKATË PËR PUBLIKUN

Përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Graçanicës fuqimisht dënojnë paraqitjen e vazhdueshme të incidenteve ndëretnike, të cilat ndikojnë në sigurinë dhe lirinë e serbëve në Graçanicë dhe rrethinë.

Ngjarja e cila ndodhi mbrëmë në Graçanicë, gjatë së cilës u rrah një i ri nën rrethana të pasqaruara dhe pa ndonjë arsye të qëndrueshme dhe me arsyetimin e sulmuesve se i riu ka “cenuar pronën private” është absurd i cili përsëritet shpesh dhe ngre dyshime për skenarë të planifikuar më parë të shkaktimit të incidenteve të cilat kanë karakter të qartë etnik. Këto ngjarje vërtetojnë që pjesëtarët e komunitetit serb nuk mund të ndjehen të sigurt as në mjediset ku janë shumicë. Arroganca e vandalëve që kanë rrahur këtë të ri është e papranueshme në shoqërinë bashkëkohore dhe të gjithë duhet ta dënojmë këtë akt. Pra, edhe nëse ky i ri ka bërë ndonjë shkelje të pronës private, është e domosdoshme të respektohet ligji dhe i njëjti të raportohet në institucionet kompetente, e jo të merren “veprime krye në vete” në mënyrë vandale duke sulmuar të rinjtë në rrugë.

Për të satën herë radhazi, puna e institucioneve kompetente u tregua si joadekuate dhe e anshme. Po aq shkatërrues është edhe fakti i deklasifikimit të këtij sulmi të njëanshëm dhe me baza etnike nga personat përgjegjës në stacionin policor në Graçanicë si “rrahje” në të cilën të dyja palët kanë përgjegjësi të njëjtë, edhe pse është botërisht e njohur se sulmuesit me qellim kishin ardhur në vendin e ngjarjes dhe kishin ndal tre të rinj në rrugën e tyre shtëpive drejt shtëpisë. Konsiderojmë se është tejet e rëndësishme që gjërat të emërohen me emrin e vërtetë dhe të dënohen të gjithë individët përgjegjës.

Me këtë rast, organizatat e shoqërisë civile shprehin brengë serioze lidhur me situatën ekzistuese të sigurisë në Graçanicë dhe po ashtu ftojmë të gjitha institucionet kompetente të përfshihen sa më shpejtë në zgjidhjen e kësaj çështje tejet serioze. Përveç kësaj komunikate, do ta nisim një iniciativë për rishqyrtimin e ngjarjes së pakëndshme dhe përcaktimin e fakteve të vërteta, duke theksuar në veçanti se do të kërkohet nga Inspektorati Policor të përcaktohet nëse zyrtarët policor, të cilët janë marrë me këtë rast, e kanë kryer punën e tyre me kujdes të duhur dhe në mënyrë profesionale.

Organizacije potpisnice saopštenja:

 1. Komunikacija za razvoj društva (CSD)
 2. Centar za mir i toleranciju (CPT)
 3. Mreža za građanski aktivizam (MGA)
 4. Community Development Institute (CoDe)
 5. Omladinski savet Gračanica (OSG)
 6. Gracanica Youth Initiative (GYI)
 7. Pupin
 8. Gračanička inicijativa za održivi razvoj (GIOR)
 9. Ruka ruci (R+R)
 10. Forum for Development and Multiethnic Collaboration (FDMC)
 11. Udruženje mladih – Mlada aktivna Gračanica (MAG)
 12. Turistička organizacija Gračanice (TOG)
 13. Active Social Development of Kosovo (ASDK)
 14. Humanitarno edukativno rekreativni centar (HERC)
 15. Alternatini kulturni centar (AKC)
 16. Institut za javna istraživanja (IJI)
 17. Udruženje poslovnih žena Avenija