Vesti

„Izrada strategije i Akcionog plana o boljem pružanju usluga i boljoj komunikaciji sa građanima u okviru svakog opštinskog odeljenja u Opštini Ranilug”

NVO Komunikacijom do razvoja društva – CSD u sastavu projekta „POČETAKProjekat Odgovornog Časnog Efikasnog i Transparentnog Ambijenta na Kosovu” koji je podržan od Kosovske fondacije za otvoreno društvo, organizovala je radionicu čiji je cilj bio izrada strategije tj. akcionog plana za bolje i transparentnije informisanje javnosti o radu Opštine Ranilug. Radionica je održana 22. i 23. Januara, u restoranu „Royal King“ u Ropotovu, na kojoj su pored službenika kancelarije za informisanje učestvovali i direktori svih odeljenja u Opštini Ranilug, kao i potpresednik Opštine Vladica Aritonović. Novoizabranim direktorima je jasno predstavljeno šta se u predhodnom periodu radilio u okviru pomenutog projekta, kao i koje nam aktivnosti slede. Na početku radionice u konsultaciji sa direktorima, prošli smo kroz analizu postojećih resursa (sa čim se raspolaže, kakav je odnos između građana i građanki i lokalne samouprave), zatim se pričalo o razvoju strateške vizije i definisanje ključnih oblasti na kojima najviše treba raditi. Konkretan proizvod sa radionice biće akcioni plan o boljem pružanju usluga i boljoj komunikaciji sa građanima u okviru svakog odeljenja. Svi zajedno uspeli smo da identifikujemo probleme, kao i da nađemo potencijalna rešenja za njih. Takođe, dobili su uputstva za pisanje mesečnih izveštaja i internih saopštenja koje će svako odeljenje podnositi kancelariji za informisanje, kako bi im se u mnogome olakšao rad. Učesnici radionice su veoma zadovoljni predlozima i idejama koje im je CSD tim predstavio. Ovim projektom CSD ima jedinstveni cilj da saradnju i komunikaciju između građana i Opštine Ranilug podigne na jedan viši nivo, da uključi građane u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.