Arhiva, Vesti

Izrađena strategija delovanja mreže

Mreža organizacija civilnog društva sa teritorije šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu, južno od Ibra (Gračanica, Klokot, Ranilug, Parteš, Novo Brdo i Štrpce), izradila je svoju strategiju delovanja za naredne tri godine.

Cilj strategije jeste jasno usmeravanje i delovanje mreže, kao i jasno određivanje aktivnosti koje će se sprovoditi radi postizanja strateških ciljeva. Članice mreže, odlučile su, nakon detaljne analize stanja na terenu, da će se u narednom periodu fokusirati na jačanju volonterizma i aktivizma, osnaživanju kapaciteta kako samo mreže, tako i njenih članica, očuvanju kulturne baštine, kao i rešavanje i ukazivanje na problem nezaposlenosti stanovništva.

Mreža će se boriti za ostvarivanje osnovnih ljudkih prava, zaštiti marginalizovanih grupa, osnaživanju nevećinskih zajednica, poštovanju važećih zakona na Kosovu sa posebnim akcentom na poštovanje Zakona o upotrebi jezika. Sama mreža će za ostvarivanje svojih ciljeva, kroz aktivnosti, tražiti donatorska sredstva, kako od međunarodnih donatorskih organizacija i ambasada, tako i od lokalnih i centralnih institucija na Kosovu.

Izradu strategije mreže organizacija civilnog društva finansijski je podržao Međunarodni Olof Palme centar, sa kancelarijom u Prištini.