Arhiva, Vesti

Konferencija “Pravo žena na imovinu, fikcija ili vladavina zakona?“

NVO Komunikacija za razvoj društva-CSD  održala je 14. jula završnu konferencju projekta “Pravo žena na imovinu, fikcija ili vladavina zakona?“

Završna konferencija imala je za cilj predstavljanje projektnih aktivnosti, kao i rezultata projekta koji je CSD sprovodio u proteklih godinu dana. Kroz detaljnu prezentaciju na kojoj su predstavljeni specifični ciljevi projekta, ko su bili korisnici projekta, učesnici na debatama, treninzima i javnim časovima. Učesnici konferencije imali su prilike da se bliže upoznaju i sa tačnim brojem učesnika, kao i sa postignutim rezultatima svake od aktivnosti ponaosob.

U okviru projekta „Pravo žena na imovinu, fikcija ili vladavina zakona“ održano je 6 debata na kojima je predstavljena Nacionalna strategija Kosova o imovinskim pravima, održano je 10 javnih časova u završnim razredima srednjih škola na teritoriji opština pokrivenih ovim projektom, 20 učesnica (predstavnica organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima žena i službenica za rodnu ravnopravnost) prošlo je kroz set treninga o inovativnim načinima zagovaranja, „Deklaracija o zaštiti i promovisanju imovinskih prava žena“ izrađena je i potpisana od strane svih bitnih aktera projekta . U saradnji sa NVO „OMONIA“ kreirano je 11 TV priloga koji prikazuju realnu sliku mišljenja i stavova građana o imovinskim pravima žena.

Cilj projekta bio je da se kroz osnaživanje kapaciteta i unapređenje saradnje sa lokalnim institucijama, osnaži uloga žena u društvu na teritoriji opština Gračanica, Novo Brdo, Kamenica, Ranilug, Gnjilane, Klokot, Parteš, Štrpce, Peć, Klina i Istok.

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ projekat “Pravo žena na imovinu, fikcija ili vladavina zakona?“ sprovodila je uz finansijsku podršku program a (Engagement for Equity–E4E) “Angažovanje za jednakost“ koji finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj – USAID, u saradnji sa “Advocacy Training and Resource Center”-ATRC.