Arhiva

“Komuniciraj sa svojom zajednicom 2” – Saradnja izmedju organizacija civilnog drustva i lokalnih vlasti

NVO Komunikacija za razvoj društva-CSD je u okviru projekta DSCF1038 koji je podržan od strane The Olof Palme Center-a, za vikend 19-21 Aprila, u Ohridu, organizovala seminar na temu “Saradnja između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti”. Na seminaru su prisustvovali predstavnici lokalnih vlasti i civilnog društva iz Opština Ranilug, Gračanica, Klokot i Parteš. Nakon zanimljivih informativnih sesija kao i rada u grupama, došlo se do zaključka da iako postoji saradnja na relaciji lokalne vlasti – civilno društvo – građani, neophodno je raditi na unapređivanju iste jer građani svakako nisu dovoljno informisani o radu lokalne samouprave ali i o načinu adresiranja njihovih problema. Početo je sa izradom zajedničkog plana promene koji će uveliko rešiti znatne probleme koje,kako smatra civilno društvo, lokalne vlasti imaju trenutno. Pokazano je veliko interesovanje za ovu temu i učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo što se u ovom pravcu aktivno radi.