Vesti

Saopštenje za javnost – Omogućiti emitovanje RTV Mir iz Leposavića

Uprkos brojnim apelima i saopštenjima medijskih udruženja upućenih široj javnosti, nadležnim institucijama i međunarodnoj zajednici, do danas nije bilo adekvatnog odgovora relevantnih institucija, kao ni lokalnih kablovskih operatera, kojim bi se omogućio nastavak emitovanja programa RTV Mir iz Leposavića. Podsećamo da je 5. januara tekuće godine, a nakon preuzimanja vlasništva nad lokalnim kablovskim operaterima od strane MTS DOO, RTV Mir isključen iz kablovske mreže operatera na severu Kosova.

U pogledu zaštite medijskih sloboda, posebno naglašavamo da Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija (UN) o ljudskim pravima propisuje da “svako imao pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obaveštenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice”. Shodno tome, pravo na slobodu izražavanja predstavlja fundamentalno pravo na kojem se temelji demokratija i podrazumeva skupih ovih prava koja su zagarantovana domaćim zakonima i međunarodnim konvencijama.

Takođe, odluka kablovskih operatera nije u skladu sa Zakonom br. 04/L-44 o nezavisnoj komisiji za medije koji reguliše “prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih lica koja pružaju audio i audio-vizuelne medijske usluge”, kao ni Uredbom NKM 2016/1 koja propisuje jasna pravila i procedure o distribuiranju audio i audio-vizuelnih medijskih usluga, a koja obavezuje pružaoce usluga da svim korisnicima obezbede nesmetan pristup na “transparentan, odgovoran i nediskriminatorski način”.

Činjenica je da je ovakvom odlukom kablovskih operatera pogođeno pre svega lokalno stanovništvo, ali i šira javnost koja je u ključnom trenutku ostala uskraćena za objektivno, nepristrasno i profesionalno izveštavanje. Smatramo da nije neophodno podsećati na važnost i ulogu koju mediji imaju u društveno-političkom životu, a pogotovu danas kada je pravovremeno informisanje šire javnosti kao i razmena informacija ključna u borbi protiv epidemije COVID-19 (korona virusa).

Iz ovih razloga pozivamo, pre svih, kablovske operatere sa severa Kosova, VGN i Impuls i SAT, da bez daljeg odlaganja u sistem emitovanja vrate RTV Mir i time pokažu razumevanje za ozbiljnost trenutka u kome se kao društvo nalazimo. Istovremeno, pozivamo MTS DOO da, u vreme najozbiljnijih zdravstvenih izazova po društvo u celini, pokaže visok stepen društvene odgovornosti i omogući pristup kablovskim operaterima ispunjavanje ugovornih obaveza prema RTV Mir-u.

Članice Empirike: Aktiv, Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC, Centar za prava manjinskih zajednica, EMEG, Forum za razvoj i multietničku saradnju – FDMC, Gračanica Online, Humani centar Mitrovica, Komunikacija za razvoj društva – CSD, New Press, Radio Kontakt plus, RTV Kim, RTV Mir.

Komunikatë për shtyp – Të mundësohet transmetimi i RTV Mir nga Leposaviqi

Përkundër apeleve dhe njoftimeve të shumta nga shoqatat e mediave drejtuar publikut të gjerë, institucioneve përkatëse dhe komunitetit ndërkombëtar, deri më tani, nuk ka pasur ndonjë reagim adekuat nga institucionet përkatëse, si dhe nga operatorët lokalë kabllorë, për të mundësuar vazhdimin e transmetimit të programit të RTV Mir nga Leposaviqi. Ju kujtojmë se më 5 janar të këtij viti, pas marrjes në pronësi të operatorëve lokalë kabllorë nga MTS DOO, RTV Mir është shkyçur nga rrjeti kabllor i operatorëve në veri të Kosovës.

Lidhur me mbrojtjen e lirive të mediave, në mënyrë të veçantë theksojmë që Deklarata Universale e Kombeve të Bashkuara (KB) për të Drejtat e Njeriut përcakton që „Çdokush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe shprehjes; kjo e drejtë përfshin të drejtën për të krijuar mendime pa ndërhyrje dhe për të kërkuar, marrë dhe përhapur informacion dhe ide nëpërmjet çdo lloji të medias, pavarësisht nga kufijtë“. Për rrjedhojë, liria e shprehjes është një e drejtë themelore e njeriut mbi të cilën bazohet demokracia dhe përfshinë një sërë të drejtash të garantuara me ligjet vendore dhe konventat ndërkombëtare.

Gjithashtu, vendimi i operatorëve kabllorë nuk është në përputhje me Ligjin Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave që rregullon “të drejtat, detyrimet si dhe përgjegjësitë e personave fizik dhe juridik të cilët ofrojnë shërbimet mediale audio dhe audiovizuele”, as me Rregulloren për KPM 2016/1 e cila parasheh rregullat dhe procedurat e qarta për shpërndarjen e shërbimeve mediale audio dhe audiovizuele, dhe e cila detyron ofruesit e shërbimeve të ofrojnë qasje të papenguar për të gjithë përdoruesit në mënyrë „transparente, të përgjegjshme dhe jodiskriminuese”.

Është fakt që ky vendim i operatorëve kabllorë ka prekur para së gjithash popullsinë lokale, por edhe publikun e gjerë, i cili në një moment të rëndësishëm mbeti i privuar nga raportimi objektiv, i paanshëm dhe profesional. Konsiderojmë se nuk është e nevojshme të rikujtojmë rëndësinë dhe rolin që luajnë mediat në jetën socio-politike, veçanërisht sot kur informimi në kohë i publikut të gjerë dhe shkëmbimi i informacionit është thelbësor në luftën kundër epidemisë COVID-19 (korona virusit).

Për këto arsye, i ftojmë, para se gjithash, operatorët kabllorë nga veriu i Kosovës, VGN dhe Impuls, dhe SAT që të kthejnë RTV Mir pa vonesë të mëtejshme në sistemin e transmetimit dhe kështu të tregojnë mirëkuptim për seriozitetin e momentit në të cilin gjendemi si shoqëri. Në të njëjtën kohë, ftojmë MTS DOO që në kohën e sfidave më serioze shëndetësore për shoqërinë në tërësi, të demonstrojë një shkallë të lartë të përgjegjësisë sociale dhe të sigurojë qasje për operatorët kabllorë me qëllim të përmbushjes së detyrimeve kontraktuale ndaj RTV Mir.

Anëtarët e Empirikës: Aktiv, Qendra për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike – ACDC, Qendra për të drejtat e komuniteteve jo shumicë – EMEG, Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim Multietnik – FDMC, Gračanica Online, Qendra humane Mitrovicë (Humani centar), Komunikimi për zhvillimin e shoqërisë – CSD, New Press, Radio Kontakt Plus, RTV Kim, RTV Mir.

Public Statement – Returning RTV Mir from Leposavić to the Air

Despite numerous appeals and statements released by media outlets geared at the broader public, relevant public institutions and the international community, no adequate response has been received as of yet. Moreover, no response has been received from local cable television providers, who would otherwise be in a position to allow the airing of programmes by RTV Mir from Leposavić. We would draw attention to the fact that on the 5th of January of this year, RTV Mir was taken off the air in north of Kosovo after MTS DOO took ownership of local cable television providers.

In regards to the protection of freedom of the press, we draw attention to the United Nation’s Universal Declaration of Human Rights, which states that “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” Accordingly, the freedom of expression constitutes a fundamental human right in which democracy and the set(s) of rights guaranteed by local laws and international conventions are grounded.

Likewise, the decision of cable TV providers is in direct violation of Law No. 04/L-44 on the Independent Media Commission that regulates “the rights, obligations and the responsibilities of individuals and legal entities that provide audio and audio-visual media services” as well as Order NKM 2016/1 that stipulates clear rules and procedures on the dissemination and provision of audio-visual services and that obligates providers of those services to ensure access in a “transparent, responsible and non-discriminatory fashion” to all users.

It is a fact that, at a particularly critical juncture, this decision taken by local cable providers has left both the local population as well as the wider public denied of objective, impartial and professional reporting. We consider it to be unnecessary to draw attention to the importance of the role played by the media in socio-political life, particularly at a time when the timely transmission of information to the broader public and exchanges of information are crucial in the fight against the COVID-19 pandemic.

It is for these reasons that we appeal, first and foremost, to cable television providers from the north of Kosovo, VGN, Impuls and SAT, to return RTV Mir to the air without further delay and to thereby demonstrate their understanding of the seriousness of the situation that we face as a society. At the same time, we call on MTS DOO to show a higher level of social responsibility at a time of severe public health challenges and to fulfil their contractual obligations towards RTV Mir by allowing it access to cable TV networks.

Empirika Members: Aktiv, Advocacy Center for Democratic Culture (ACDC), Center for ther Rights of Minority Communities, EMEG, Forum for Development and Multiethnic Cooperation (FDMC), Gračanica Online, Humani centar Mitrovica, Communication for Social Development (CSD), New Press, Radio Kontakt plus, RTV Kim, RTV Mir.