Vesti

Saopštenje za javnost

Članice zagovaračke platforme Empirika – organizacije civilnog društva, 
koje su i potpisnice ovog saopštenja, izražavaju veliku zabrinutost 
povodom nedavnih inicijativa i odluka kosovskih vlasti kojima su uvedeni 
nameti na robni promet iz Srbije i BiH. Ove odluke su protivne odredbama 
definisanim Sporazumom o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA) 
i ugovornim obavezama potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju.  Takođe, svedoci smo da ovi jednostrani akti doprinose 
daljem pogoršavanju bezbednosnih prilika na Kosovu, koji prete da ugroze 
teško stečeni mir i dodatno nas udaljavaju od procesa dijaloga i 
započete normalizacije odnosa.

Anëtarët e Platformës së Avokimit Empirika – organizata të shoqërisë 
civile që kanë nënshkruar këtë deklaratë, shprehin shqetësimin e tyre të 
thellë lidhur me nismat dhe vendimet e fundit të mara nga autoritetet e 
Kosovës me të cilat janë vendosur taksa mbi trafikun e mallrave nga 
Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina. Këto vendime dalin në kundërshtim me dispozitat e definuar nga Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Evropës 
Qendrore (CEFTA) dhe detyrimet kontraktuale të Marrëveshjes për 
Stabilizim dhe Asociim. Gjithashtu, jemi dëshmitarë se këto veprime të 
njëanshme kontribuojnë në përkeqësimin e mëtejshëm të sigurisë në 
Kosovë, të cilat kërcënojnë  paqen e vështirë të fituar dhe  na largojnë 
gjithnjë e më shumë nga procesi i dialogut dhe normalizimit të 
marrëdhënieve.

Members of the Empirica Advocacy Platform – civil society organizations 
who are signatories of this statement, wish to express their deep 
concern regarding recent initiatives and decisions introduced by Kosovo 
authorities that target the traffic of goods from Serbia and Bosnia and 
Herzegovina.  These decisions run counter to requirements defined by the 
Central European Free Trade Agreement (CEFTA) and the contractual 
obligations of the Agreement on Stabilization and Association.  
Moreover, we are witness to the fact these unilateral actions contribute 
to a further worsening of security conditions in Kosovo, which pose a 
threat to the hard-won peace and take us ever-further from the dialogue 
process and normalization of relations.

NVO Aktiv
NVO Komunikacija za razvoj društva – CSD
NVO Mreža za građanski aktivizam – MGA
NVO Humani centar Mitrovica
NVO Forum za razvoj i multietničku saradnju – FDMC
NVO Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC
NVO Centar za prava manjinskih zajednica – CRMC